Σάββατο, 31 Αυγούστου 2013

Εκμετάλλευση χωρίς σύνορα

Η προώθηση της «κινητικότητας» των εργαζομένων, γεωγραφικής, επαγγελματικής και εκπαιδευτικής, αποτελεί στρατηγικό στόχο για την ΕΕ και τις κυβερνήσεις των χωρών - μελών της. Το πρότυπο του εργαζόμενου που μεταφέρεται από χώρα σε χώρα σε αναζήτηση μιας θέσης εργασίας ή πρακτικής άσκησης, που αλλάζει επάγγελμα και κλάδο ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των μονοπωλιακών ομίλων, αφορά εξίσου γυναίκες και άντρες. Στην περίπτωση όμως των γυναικών, η ΕΕ διαπιστώνει μεγαλύτερες καθυστερήσεις και πρόσθετες δυσκολίες που πρέπει να ξεπεραστούν. Ενδεικτική, όσον αφορά το ενδιαφέρον για την αύξηση της κινητικότητας του γυναικείου εργατικού δυναμικού, είναι η Εκθεση της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων, σχετικά με την εκπαιδευτική και εργασιακή κινητικότητα των γυναικών στην ΕΕ.

Ο στόχος για αύξηση της κινητικότητας των εργαζομένων δεν είναι καινούργια υπόθεση αλλά μπορεί κανείς να τον βρει στα ίδια τα θεμέλια πάνω στα οποία έχει χτιστεί η ΕΕ. Ετσι, η Συνθήκη του Μάαστριχτ, ήδη από το 1992, προέβλεπε την ελευθερία κίνησης προσώπων, με άλλα λόγια την ελεύθερη κίνηση εργατικού δυναμικού στην ενιαία ευρωενωσιακή αγορά. Αυτό τονίζει και η Εκθεση της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου: «Το δικαίωμα να ζει κανείς και να εργάζεται σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης συνιστά μια από τις θεμελιώδεις ελευθερίες», σημειώνει και προσθέτει πως «η επαγγελματική κινητικότητα αποτελεί στρατηγικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, από τη στιγμή που αυξάνει την αποτελεσματικότητα της ενιαίας αγοράς». Η άρση των εμποδίων και η ενθάρρυνση της εργασιακής κινητικότητας απασχολεί σταθερά την ΕΕ, τα κράτη - μέλη της και φυσικά τους επιχειρηματικούς ομίλους, αφού διασφαλίζει την κίνηση της εργατικής δύναμης με βάση τις ανάγκες του κεφαλαίου, ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής και διαμονής των εργαζομένων.

Εμπόδιο κάθε δικαίωμα της λαϊκής οικογένειας

Οπως επισημαίνει η Εκθεση, «υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων ως προς την κινητικότητα των εργαζομένων εντός της ΕΕ, με τους άνδρες να μετακομίζουν λόγω εργασίας ή επαγγελματικής μετάθεσης εκτός έδρας συχνότερα από τις γυναίκες», συγκεκριμένα σε ποσοστό 44% έναντι 27% αντίστοιχα, όπως εκτιμά. Ανάμεσα στα εμπόδια που δυσκολεύουν τη μετακίνηση των γυναικών ώστε να εργαστούν σε άλλες χώρες της ΕΕ από αυτή στην οποία διαμένουν, η Επιτροπή εντοπίζει παράγοντες που σχετίζονται με την οικογένεια, όπως τις σημαντικές αποκλίσεις από το ένα κράτος - μέλος στο άλλο όσον αφορά τα οικογενειακά επιδόματα, τις παροχές παιδικής μέριμνας και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τη φροντίδα άλλων εξαρτωμένων ατόμων. Στο κείμενο της Εκθεσης δεν αποτυπώνεται κανένας προβληματισμός για τις επιπτώσεις της κινητικότητας στη ζωή της οικογένειας και στην ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών της. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι οι αρνητικές επιπτώσεις για τα παιδιά υπάρχουν είτε αυτά αναγκάζονται να μείνουν στη χώρα καταγωγής, μακριά από τους γονείς τους, είτε τους ακολουθούν στην εργασιακή περιπλάνηση αλλάζοντας συχνά χώρα και περιβάλλον.

Το ενδιαφέρον της ΕΕ, για τους σχετικούς με την οικογένεια παράγοντες που εμποδίζουν την κινητικότητα, δηλώνει από τη μια την ανάγκη για ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών, προκειμένου να είναι δυνατή η εργασιακή κινητικότητα των γυναικών. Οι όποιες υπηρεσίες δεν παρέχονται δωρεάν ούτε έχουν καθολικό χαρακτήρα για τις εργαζόμενες και τις οικογένειές τους, αλλά κριτήριο για την ύπαρξή τους είναι η διευκόλυνση της απασχόλησης των γυναικών σε όποιο κλάδο ή χώρα και για όσο χρονικό διάστημα τη χρειάζεται το κεφάλαιο. Από την άλλη, οδηγεί στο συμπέρασμα πως σε κάθε κράτος - μέλος οι παροχές δεν πρέπει να αποτελούν «αντικίνητρο», δεν πρέπει δηλαδή να εμποδίζουν την εργασιακή μετακίνηση των εργαζόμενων από χώρα σε χώρα. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η εκτίμηση έχει ήδη διατυπωθεί για το ζήτημα της ιδιόκτητης κατοικίας: Το υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης που καταγράφεται στη χώρα μας σε σύγκριση με άλλα κράτη της ΕΕ, χαρακτηρίζεται ως εμπόδιο στην κινητικότητα των εργαζομένων. Με το ίδιο σκεπτικό, μπορεί να μπει στο στόχαστρο κάθε υπηρεσία ή παροχή, όπως για παράδειγμα το δημόσιο σύστημα Υγείας, οι παιδικοί σταθμοί, οι άδειες και τα επιδόματα για τις μητέρες και γενικότερα για τους γονείς, ως παράγοντας που λειτουργεί ανασταλτικά στην κινητικότητα.

Στο κείμενο της Εκθεσης τονίζεται ακόμα ότι «η προαγωγή της εκπαιδευτικής και της επαγγελματικής κινητικότητας των γυναικών μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη του πρωταρχικού στόχου της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" για αύξηση στο 75% του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών και ανδρών ηλικίας 20-64 ετών». Παράλληλα όμως, η Επιτροπή δεν παραλείπει να συνδέσει την κινητικότητα με την οικονομική κρίση και την έκρηξη των ποσοστών της ανεργίας που αυτή συνεπάγεται. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει «λόγω της οικονομικής κρίσης, αποδεικνύεται ακόμη πιο αναγκαία η προσαρμογή της επιλογής απασχόλησης ενός ατόμου σε ό,τι υπάρχει διαθέσιμο στην αγορά εργασίας», ενώ καταλήγει στο συμπέρασμα πως «έχει ζωτική σημασία να βελτιώνεται η προσαρμοστικότητα των γυναικών, στο πλαίσιο μιας αλλαγής επαγγέλματος, στις απαιτήσεις που απορρέουν από τις νέες ευκαιρίες σταδιοδρομίας». Το παρόν και το μέλλον που επιβάλλουν στις εργαζόμενες, τόσο στην καπιταλιστική ανάπτυξη όσο και στην καπιταλιστική κρίση, είναι η περιπλάνηση από κλάδο σε κλάδο, από χώρα σε χώρα, με κριτήριο τις ανάγκες του κεφαλαίου, σε θέσεις εργασίας που μπορεί να είναι εντελώς άσχετες με τις σπουδές και την εκπαίδευσή τους.

Στο στόχαστρο και η νεολαία

Στην αποδοχή και τη διάδοση του προτύπου του «ευέλικτου» εργαζόμενου συμβάλλουν οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες της ΕΕ και των κυβερνήσεων που αφορούν το χώρο της εκπαίδευσης. Οπως επισημαίνει το κείμενο της Εκθεσης, «η εκπαιδευτική κινητικότητα βοηθάει στην προαγωγή της επαγγελματικής κινητικότητας», ενώ «τα σχήματα επαγγελματικής κινητικότητας από νεαρή ηλικία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των μετέπειτα μεταβολών στην απασχόληση». Ο πρόσφατος θάνατος του Γερμανού μεταπτυχιακού φοιτητή στο Λονδίνο, μετά από 72 ώρες συνεχούς εργασίας στα πλαίσια της πρακτικής του άσκησης στην Τράπεζα της Αμερικής (Bank of America), έφερε στο προσκήνιο τις άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες «διαπαιδαγωγούνται» να εργάζονται οι νέοι ως πρακτικά ασκούμενοι, με στόχο αυτοί οι όροι δουλειάς να επεκταθούν σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.

Η εκπόνηση και υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κινητικότητας για τη νεολαία βρίσκονται στις προτεραιότητες της ΕΕ, με την Επιτροπή να τονίζει πως τα μέτρα για την απασχόληση των νέων πρέπει να εστιάζουν «στην έγκαιρη εκπαιδευτική και επαγγελματική κινητικότητα των νέων γυναικών». Μάλιστα, η κινητικότητα επεκτείνεται και πέρα από την αναζήτηση εργασίας, στις θέσεις πρακτικής άσκησης, ακόμα και στα προγράμματα κατάρτισης και προβάλλεται στις νέες και τους νέους ως «λύση» στο πρόβλημα της ανεργίας.

Οσο κι αν κάνουν τη ζωή τους λάστιχο για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του κεφαλαίου για «ευελιξία», οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων δεν πρόκειται να βρουν διέξοδο από την ανεργία και την ανασφάλεια. Η κινητικότητα και η περιπλάνηση με πυξίδα τις ανάγκες των μονοπωλιακών ομίλων θα οδηγεί πάντα στη μεγαλύτερη κερδοφορία των επιχειρήσεων και στη συρρίκνωση των δικών τους δικαιωμάτων. Το πρότυπο της εργασιακής και εκπαιδευτικής κινητικότητας είναι ένας ακόμα λόγος για να πάρουν οι εργαζόμενες, οι άνεργες, οι νέες γυναίκες τη θέση τους στη Λαϊκή Συμμαχία, που θα ανοίξει το δρόμο για μια κοινωνία στην οποία η ανεργία θα εξαλειφθεί και θα εξασφαλιστεί το δικαίωμα όλων στη σταθερή και μόνιμη δουλειά με δικαιώματα, στη δημόσια δωρεάν Παιδεία και τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση.

Να καταβληθεί άμεσα η επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες

Ανακοίνωση της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας

Χιλιάδες αγρότες του Νομού Λάρισας δεν έχουν εισπράξει την επιστροφή του ΦΠΑ την ίδια στιγμή που παραμένουν απλήρωτοι από τα προϊόντα τους και ταυτόχρονα χρειάζεται να ξοδεύουν για να καλλιεργούν, για να αντιμετωπίσουν τα τρέχοντα έξοδα των οικογενειών τους αλλά και για να πληρώσουν τα διάφορα χαράτσια που έχει επιβάλει η κυβέρνηση. Το ΦΠΑ έπρεπε οι αγρότες να τον έχουν εισπράξει το Μάη και μπαίνουμε στον Σεπτέμβριο με χιλιάδες εκκρεμότητες.

Σε σχετική ανακοίνωσή της η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας (ΕΟΑΣΛ), επισημαίνει: «Εγκαιρα η ΕΟΑΣΝΛ είχε προειδοποιήσει τους αγρότες για αυτή την εξέλιξη καθώς φέτος δε φτάνει που η επιστροφή του ΦΠΑ έχει μειωθεί στο 6% σε σχέση με πέρυσι που ήταν 11%, αλλά συνδέθηκε χωρίς καμιά λογική αιτιολόγηση με το πλαφόν παραγωγής που έχει ορίσει και ασφαλίζει ο ΕΛΓΑ, με αποτέλεσμα χιλιάδες αγρότες να έχουν μπει στον έλεγχο ότι δηλώνουν πλαστά τιμολόγια και ανακριβή παραγωγή. Αυτός είναι ο κύριος λόγος της καθυστέρησης, αφού αν μπει κάποιος στον έλεγχο τότε θέλει 6-8 μήνες να ελεγχθεί η δήλωσή του ιδιαίτερα με την έλλειψη προσωπικού και το κλείσιμο των επαρχιακών ΔΟΥ για την οποία φυσικά δεν ευθύνονται οι αγρότες αλλά πληρώνουν τις συνέπειες»

Αναφερόμενη η ΕΟΑΣΛ στα δημοσιεύματα που εμφανίζουν τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαξ. Χαρακόπουλο, να πιέζει και να εξασφαλίζει την πιο γρήγορη καταβολή της επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες, σημειώνει ότι «αντηχούν, τουλάχιστον, ως κοροϊδία στα αυτιά των αγροτών» και επισημαίνει: «Θυμίζει πολύ τις αντίστοιχες βαρύγδουπες δηλώσεις του κ. Χαρακόπουλου ότι κανένας αγρότης δε θα πληρώσει τα 30 ευρώ για να κάνει την δήλωση του ΟΣΔΕ και τελικά σε όλα τα επαρχιακά κέντρα δηλώσεων ΟΣΔΕ της ΠΑΣΕΓΕΣ όλοι οι αγρότες εκβιαστικά κατέβαλαν τα 30 ευρώ για να συμπληρώσουν τις δηλώσεις τους».

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Απαιτούμε να σταματήσει η κοροϊδία και να καταβληθεί άμεσα η επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες».

Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

Ιμπεριαλισμός: Μια λέξη «ξύλινη»...

Ιράκ, Αύγουστος 2013, στις 29 του μηνός, πόλεις Βαγδάτη, Μπακούμπα, Μοσούλη, Μπάλαντ, τουλάχιστον 41 νεκροί.

Ιράκ, 28 Αυγούστου, πόλη Βαγδάτη, τουλάχιστον 71 νεκροί, τουλάχιστον 201 τραυματίες.

Ιράκ, 25 Αυγούστου, πόλη Μπακούμπα, τουλάχιστον 47 νεκροί.

Ιράκ, 23 Αυγούστου, πόλη Μανταέν, τουλάχιστον 14 νεκροί.

Ιράκ, 20 Αυγούστου, πόλεις Αμόρα, Νασιρίγια, Ισκανταρίγια, τουλάχιστον 10 νεκροί, δεκάδες τραυματίες.

Ιράκ, 15 Αυγούστου, πόλη Βαγδάτη, τουλάχιστον 25 νεκροί, πάνω από 60 τραυματίες.

Ιράκ, 12 Αυγούστου, πόλη Μπάλαντ, τουλάχιστον 8 νεκροί, πάνω από 24 τραυματίες.

Αύγουστος 2013, Ιράκ. Ανεπιβεβαίωτος και απροσδιόριστος ακόμα ο συνολικός αριθμός νεκρών.

Μήνας Ιούλιος 2013, Ιράκ. Πάνω από 1.000 νεκροί.

Μήνας Ιούνιος 2013, Ιράκ. Τουλάχιστον 761 νεκροί.

Μήνας Μάιος2013, Ιράκ. Τουλάχιστον 1.045 άνθρωποι νεκροί.

Μήνας Απρίλιος2013, Ιράκ. Πάνω από 712 νεκροί.

Αυτά συμβαίνουν, κάθε μέρα, διαρκώς, επί δέκα ολόκληρα χρόνια σε μια χώρα που βιώνει από το 2003 τον «ανθρωπισμό» τους.

Την ώρα που ετοιμάζονται να επιτεθούν στη Συρία, αυτά συμβαίνουν σε μια προηγούμενη «Συρία», στο Ιράκ.

Αυτή είναι η «δημοκρατία» τους. Αυτή είναι η «ελευθερία» τους. Αυτός είναι ο «ανθρωπισμός» τους. Καταγεγραμμένος με το μόνο τρόπο που μπορεί να καταγραφεί:

Με αριθμούς πτωμάτων, με εκατόμβες, με κουφάρια δολοφονημένων, με σορούς εκτελεσμένων.

Στη γλώσσα την «ξύλινη», τη «δογματική», την «ανέραστη», στη γλώσσα που αποστρέφονται οι τεχνοκράτες, που αποκηρύσσουν οι «ανήκομεν εις την Δύσιν», που λοιδορούν οι «ρεαλιστές» και τα τσιράκια τους,

αλλά στη μόνη γλώσσα που αποδίδει με επάρκεια τις έννοιες που αφορούν στη ζωή των κανονικών ανθρώπων,

όλα αυτά έχουν όνομα: «Ιμπεριαλισμός».

Και αυτοί που τον υπηρετούν έχουν επίσης ονόματα: «Δολοφόνοι», «Φονιάδες», «Καθάρματα».

Νίκος ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013

Tα πράγματα με τ' όνομά τους

«Η ανεργία δεν αντιμετωπίζεται με "μερεμέτια" και πολιτικές φιλανθρωπίας». Σωστό, αλλά συνεχίζει: «Η ανεργία αντιμετωπίζεται όταν φύγει η σημερινή μνημονιακή κυβέρνηση (...) όταν έρθει (...) μια κυβέρνηση της Αριστεράς» (από χτεσινή δήλωση του Στρατούλη του ΣΥΡΙΖΑ).

Εδώ δεν πρόκειται για απλό λάθος, αλλά για κάτι χειρότερο κι από το «φύκια για μεταξωτές κορδέλες».

Επαναλαμβάνοντας τη φράση «να φύγει η κυβέρνηση» τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν ίσως ότι με την επανάληψη διαμορφώνουν το αναγκαίο για το κόμμα τους κλίμα. Παράλληλα, όμως, καλούν την εργατική τάξη να ξεχάσει ό,τι η ίδια η εμπειρία της διδάσκει: Οτι την ανεργία τη γεννά ο καπιταλισμός είτε είναι σε κρίση είτε όχι. Η ανεργία υπάρχει με και χωρίς μνημόνια. Η ανεργία υπάρχει με φιλελεύθερες και σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις. Η ανεργία φουντώνει στον καιρό της κρίσης, μιας κρίσης που έχει όνομα: Καπιταλιστική.

Από την αρχή της κρίσης αποφεύγουν να μιλήσουν γι' αυτήν. Της δίνουν διάφορα ονόματα, αλλά ποτέ με το όνομά της. Τώρα, όμως, το χοντραίνουν κι από πάνω: Ζητάνε από τους εργάτες να δεχτούν ότι αλλάζοντας γκιουλέκα στο σβέρκο τους θα δούνε άσπρη μέρα. Επί της ουσίας, καλούν την εργατική τάξη να αποδεχτεί ένα σύστημα που έχει από καιρό σαπίσει, να αφοπλιστεί την ώρα που πρέπει να παλέψει για την κατάργηση των μονοπωλίων, για την δική της εξουσία.

Αυτά, λένε, είναι μακρινά πράγματα, για τη δευτέρα παρουσία. Κι επειδή αυτοί επιμένουν να απολαύσουν τον υπαρκτό καπιταλισμό, ζητάνε να τους δοθεί η δυνατότητα να γευτούν ολίγη από την γλύκα της κυβέρνησης με αδιατάραχτη την εξουσία των μονοπωλίων.

Για κακή τύχη των επίδοξων κυβερνητών σημαντικά τμήματα της εργατικής τάξης έχουν μάθει να ξεχωρίζουν την ήρα από το στάρι. Κι ακόμα καλύτερα, σε χώρους δουλειάς όλο και πιο συχνά η κουβέντα καταλήγει στο «μπορούμε χωρίς αφεντικά». Αρα και χωρίς τους πολιτικούς διαχειριστές της εξουσίας των αφεντικών.

Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013

Τελειώνουν τα επιχειρήματα... αρχίζει ο αντικομμουνισμός

Με το φοβερό «επιχείρημα» «ο λαός μας ψήφισε, τι να κάνουμε;» απάντησε χθες το πρωί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας σε πρωινή εκπομπή (MEGA) με συνδικαλιστές και εργαζόμενους της «Πολυκλινικής».

Σε καμία από τις πραγματικές αγωνίες του λαού δεν έδωσε απάντηση επί της ουσίας, όπως για παράδειγμα πού και αν θα μεταφερθούν τα εκατοντάδες κρεβάτια των 8 νοσοκομείων που καταργούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην «Πολυκλινική» τα 120 κρεβάτια της θα «εξατμιστούν» και οι ασθενείς θα πάνε στα νοσοκομεία-κορμούς, όπου οι λίστες αναμονής είναι πολύμηνες. Στον «Ευαγγελισμό» τα ράντζα είναι σε μόνιμη βάση στους διαδρόμους και ασθενείς που δεν χωρούσαν μεταφέρονταν στην «Πολυκλινική». Μίλησε για «αναβαθμισμένη "Πολυκλινική"» την ώρα που από νοσοκομείο μετατρέπεται σε ένα Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου και ήδη έχει μπει λουκέτο στο 3ο Θεραπευτήριο ΙΚΑ. Εξάλλου το σχέδιο, οι νόμοι, που ήδη υπάρχουν και υλοποιούνται, κάνουν λόγο για συγχωνεύσεις και περικοπές και όχι για ανάπτυξη νέων δομών και υπηρεσιών.

Αφού, λοιπόν, δεν απαντά σε αυτά, επιδίδεται σε αντικομμουνισμό, απειλές και προσπάθειες να στρέψει ένα κομμάτι εργαζομένων ενάντια σε ένα άλλο. «Από τη Σοβιετική Ένωση που προέρχεστε προφανώς δεν σας αρέσουν αυτά τα συστήματα». «Εσείς είστε των σοβιετικών γκούλαγκ, εγώ είμαι της αστικής δημοκρατίας». Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, θα μπορούσε να πει κανείς. Όμως πίσω από τα λόγια του υπουργού Υγείας δεν μπορεί να κρυφτεί το άγχος του για λαϊκές αντιδράσεις, γιατί ξέρει πως και τα νέα μέτρα θα επιδεινώσουν την κατάσταση στις υπηρεσίες Υγείας, ενώ γι' αυτές θα πληρώνει ο ασθενής ακόμη περισσότερα. Δεν κρύβεται η ανησυχία για τις διεκδικήσεις που υπάρχουν και θα μεγαλώσουν για δωρεάν αναβαθμισμένη Υγεία για όλους. Γι' αυτό προσπάθησε να διαχωρίσει τους εργαζόμενους από τους χρήστες των υπηρεσιών Υγείας και να παρουσιάσει ως «ιδιοτελή» τα κίνητρα των κινητοποιήσεων:

«Είστε ΚΚΕ, δεν είστε εργαζόμενοι. Είστε εκεί για το κόμμα σας, όχι για την Υγεία. Αντιπολίτευση κάνετε για να φέρετε στην Ελλάδα κομμουνισμό. Ε, δεν θα σας κάνουμε το χατίρι, τι να κάνουμε; Εμείς είμαστε της αστικής δημοκρατίας. Δεν είναι αντιπαράθεση για την Υγεία, είναι κομματικό αυτό που βλέπετε».

Μάλιστα, δεν δίστασε να «παίξει με τον πόνο» των εκατομμυρίων ανέργων, λέγοντας προς τους εργαζόμενους της «Πολυκλινικής»: «Επειδή θα πάει η δουλειά σας από την Ομόνοια στον Ευαγγελισμό κάνετε όλη αυτή την ιστορία, σήμερα χιλιάδες κόσμος μένει στην ανεργία χωρίς να μπορεί να βρει δουλειά. Ντροπή!», «έπρεπε να τους απολύσουμε δηλαδή για να καταλάβουν», «ο λαός δεν σας ακολουθεί γιατί ο κόσμος χάνει τη δουλειά του και σεις μετακινήστε ένα χιλιόμετρο». Τα προβλήματα των ανέργων, προφανώς, θα ...«λύνονταν» αν απολυθούν και μερικές χιλιάδες υγειονομικοί. Φοβερό κι αυτό το «επιχείρημα». Λες και οι τελευταίοι δεν ζουν σε οικογένειες με ανέργους, με ανασφάλιστους, με φτωχούς ασθενείς που όλο και δυσκολεύονται να πάνε στο γιατρό, στο νοσοκομείο, να αγοράσουν φάρμακα. Λες και τα προβλήματα των ανέργων δεν προέρχονται από την πολιτική της κυβέρνησης με τα επιδόματα πείνας, με τον κίνδυνο να χάσουν το σπίτι τους, να μείνουν χωρίς ρεύμα και άλλα βασικά αγαθά. Ίσως γι' αυτό θα θυμήθηκε ο υπουργός τον κομμουνισμό. Σε μια αξιολύπητη προσπάθεια να αντιπαραθέσει τη βάρβαρη πολιτική με μια κοινωνία όπου όλα τα παραπάνω ήταν και θα είναι εξασφαλισμένα για όλους.

Ληγμένα τρόφιμα: Νέα παιχνίδια κέρδους σε βάρος της υγείας του λαού

Σύμφωνα με ενημερωτικό έγγραφο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, από την 1η Σεπτέμβρη στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα πωλούνται ληγμένα τρόφιμα σε χαμηλότερη τιμή. Απολύτως νόμιμα, δηλαδή, οι πολυεθνικές των τροφίμων θα παρατείνουν τη διάρκεια που βρίσκονται τα εμπορεύματά τους στα ράφια, αυξάνοντας τα κέρδη τους, καθώς θα πουλάνε στο λαό εμπορεύματα που κανονικά θα έπρεπε να στείλουν στα σκουπίδια. Κι ας μη ρίχνουν άλλη στάχτη στα μάτια του λαού οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης ότι δεν πρόκειται για ληγμένα ευαλλοίωτα προϊόντα, αλλά για προϊόντα των οποίων έχει παρέλθει η …προτεινόμενη ημερομηνία κατανάλωσης! Δηλαδή ληγμένα. Όχι Γιάννης, Γιαννάκης.

Από την άλλη, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα που μετρούν μέχρι και το τελευταίο σεντ για να βάλουν ένα πιάτο φαΐ στο τραπέζι της οικογένειάς τους, θα βρεθούν μπροστά σε πιο ελκυστικές (συγκριτικά πάντα) τιμές προϊόντων που όμως είναι αμφιβόλου ποιότητας. Ναι μεν διατυπώνονται διαβεβαιώσεις ότι τα τρόφιμα των οποίων η προτεινόμενη ημερομηνία ανάλωσης έχει περάσει δεν είναι αλλοιωμένα ή χαλασμένα. Όμως, ποιός μπορεί να το διασφαλίσει αυτό; Οι αυξημένοι επιστημονικοί έλεγχοι; Τα αυξημένα συντηρητικά και άλλες ουσίες που εμπεριέχονται σε τρόφιμα προκειμένου να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής τους; Κι αν ισχύει εξ' ορισμού ότι αυτό το χρονικό διάστημα το προϊόν δεν έχει υποστεί κάποια αλλοίωση, τότε ποιός μπορεί να διαβεβαιώσει ότι οι επιχειρήσεις δε θα μπουν στον πειρασμό να παρατείνουν και την αναγραφόμενη ημερομηνία ανάλωσης των προϊόντων, δηλαδή να τους δώσουν ακόμα μεγαλύτερη παραμονή στα ράφια με την υπάρχουσα τιμή και στη συνέχεια, πολύ αργότερα απ’ ότι σήμερα, να τα στείλουν στα «ράφια των ληγμένων»; Γιατί να μη σκεφτεί ένας επιχειρηματίας των τροφίμων ότι αφού το εμπόρευμα μπορεί δια νόμου να πωλείται για π.χ. μια εβδομάδα ακόμα, μπορεί και η αναγραφόμενη ημερομηνία ανάλωσης να μετατεθεί κατά μια εβδομάδα;

Στην οικονομία όπου μόνος «θεός» είναι το μεγαλύτερο κέρδος των επιχειρηματιών, τα παιχνίδια που στήνονται στις πλάτες και σε βάρος του λαού είναι επικίνδυνα ακόμα και για την ίδια τη ζωή του. Εξάλλου, ο λαός έχει πια πείρα από τα πάμπολλα διατροφικά σκάνδαλα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας (από το ορυκτέλαιο μέχρι τη διοξίνη και το αλογίσιο κρέας) και είχαν πάντα στόχο την αύξηση του κέρδους των επιχειρήσεων και μόνιμο θύμα την υγεία του λαού και των παιδιών του.

Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013

Χωρίς παιδικό σταθμό χιλιάδες λαϊκές οικογένειες

Τους πίνακες με τα οριστικά αποτελέσματα όσον αφορά τα παιδιά που θα ενταχθούν στους παιδικούς και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς στα πλαίσια του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» αναμένεται να δώσει σήμερα στη δημοσιότητα η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). Πάνω από 98.000 αιτήσεις κατατέθηκαν φέτος, από τους γονείς που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν μια θέση στους σταθμούς για τα παιδιά τους και παράλληλα να απαλλαγούν από τα τροφεία που ροκανίζουν το οικογενειακό εισόδημα. Ομως, η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, που ανέρχεται σε 149 εκατ. ευρώ, επαρκεί για να καλύψει μόνο 60.000 θέσεις για βρέφη και νήπια.

Οπως προκύπτει από τα προσωρινά αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν τις προηγούμενες μέρες, από το σύνολο των αιτήσεων, μόνο οι 71.000 συγκαταλέγονται στους «δυνητικά ωφελούμενους», ενώ άλλες 26.945 έχουν ήδη απορριφθεί, λόγω ελλείψεων στο φάκελο των δικαιολογητικών. Δίπλα στις χιλιάδες οικογένειες που αγωνιούν να δουν αν θα βρεθούν μεταξύ των ωφελούμενων, υπάρχουν πολύ περισσότερες για τις οποίες ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ αποτελεί βεβαιότητα, με δεδομένους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτό θέτει.

Σε αυτό το φόντο, η ενίσχυση της χρηματοδότησης με άλλα 10 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και η ένταξη 4.000 ακόμα παιδιών, για την οποία έκανε λόγο ο υφυπουργός Εργασίας, Β. Κεγκέρογλου, απαντώντας σε σχετική Ερώτηση στη Βουλή, μοιάζει περισσότερο με σταγόνα στον ωκεανό παρά με λύση στο εκρηκτικό πρόβλημα, όπως επιχείρησε να την παρουσιάσει. Οι διαβεβαιώσεις πως τα παιδιά που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «θα είναι περισσότερα κατά πολλές χιλιάδες από ό,τι πέρυσι» και οι «αισιόδοξες» προβλέψεις του υφυπουργού πως ο αριθμός τους θα φτάσει τελικά τις 70.000, δεν μπορούν να κρύψουν την πραγματικότητα: Ο υφυπουργός μιλώντας για τους παιδικούς σταθμούς είπε τη μισή αλήθεια.

Είναι αλήθεια, όπως φαίνεται από τα στοιχεία των περασμένων ετών που επικαλέστηκε ο Β. Κεγκέρογλου, πως ο αριθμός των παιδιών στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ αυξάνεται χρόνο με το χρόνο: Από 48.000 το 2011, ανέβηκε στις 57.500 το 2012 και προβλέπεται να φτάσει τις 64.000 το 2013. Είναι όμως επίσης αλήθεια ότι το ίδιο χρονικό διάστημα οι αιτήσεις των γονιών αυξήθηκαν με ρυθμό πολλαπλάσιο από αυτόν των διαθέσιμων θέσεων. Ετσι, μαζί με τις αιτήσεις που εγκρίνονται αυξάνονται και αυτές που απορρίπτονται.

Ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιλέγει να αντιμετωπίσει την κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των αιτήσεων με την επιβολή όρων που περιορίζουν τους δικαιούχους και «κόβουν» από το πρόγραμμα χιλιάδες οικογένειες. Κραυγαλέο παράδειγμα αποτελεί το κριτήριο του οικογενειακού εισοδήματος: Το ανώτατο όριο περιορίστηκε φέτος στις 30.000, από 40.000 που ίσχυε μέχρι πρότινος για τις οικογένειες με δύο παιδιά. Μάλιστα, το εισόδημα βεβαιώνεται από το περσινό εκκαθαριστικό, που αποτυπώνει το εισόδημα του 2011, τη στιγμή που για τους περισσότερους εργαζόμενους οι προπέρσινες αποδοχές τους μοιάζουν σήμερα μακρινή ανάμνηση, λόγω των αλλεπάλληλων μειώσεων σε μισθούς και μεροκάματα. Ο αριθμός των γονιών που αποκλείονται σε καμία περίπτωση δεν αποτυπώνεται στους αριθμούς της ΕΕΤΑΑ, μιας και οι οικογένειες αυτές δεν έκαναν καν αίτηση στην πλειοψηφία τους, αφού δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Οσο για τον ισχυρισμό του Β. Κεγκέρογλου πως τα παιδιά που δεν θα καλυφθούν από το πρόγραμμα δε θα μείνουν στο σπίτι αλλά θα ενταχθούν στους σταθμούς από τους δήμους, αυτός περιέχει ακόμα λιγότερη αλήθεια. Από τη μια, τα παιδιά των ανέργων που θα μείνουν έξω από το πρόγραμμα θα μείνουν στην πραγματικότητα έξω από τους παιδικούς σταθμούς, αφού οι δήμοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν δέχονται τις αιτήσεις των ανέργων. Από την άλλη, η εκρηκτική κατάσταση με τους δήμους να μην μπορούν να χρηματοδοτήσουν τη στελέχωση και τη λειτουργία των σταθμών και τις οικογένειες να μην αντέχουν να πληρώνουν τα τροφεία, προμηνύει πως οι γονείς που θα αποκλειστούν από το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ θα είναι απλά οι πρώτοι σε έναν κατάλογο πολύ μακρύτερο.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση, την περασμένη Παρασκευή, με την οποία καλεί τις λαϊκές οικογένειες, τα νέα ζευγάρια, τους εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς, χωρίς καμία αναμονή, να παλέψουν για το δικαίωμα των παιδιών στη δημόσια και δωρεάν προσχολική αγωγή, διεκδικώντας:
  • Αμεση κρατική επιχορήγηση στους δήμους για να αντιμετωπιστεί η σημερινή εκρηκτική κατάσταση.
  • Να γίνουν δεκτά στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς όλα τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών που ζουν στη χώρα μας, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
  • Αμεση αξιοποίηση κρατικών και δημοτικών κτιρίων.
  • Να καταργηθούν τα τροφεία και οι πληρωμές από τους γονείς.
  • Να μην κλείσει κανένας παιδικός σταθμός.
  • Να μη γίνει καμία απόλυση.
  • Να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αποκλειστικά κρατικούς, δημόσιους, δωρεάν, σύγχρονους και ασφαλείς παιδικούς σταθμούς με κτιριακή επάρκεια, καταλληλότητα, υποδομή, ποιότητα του φαγητού, μόνιμο, εξειδικευμένο και επαρκές προσωπικό.
  • Ενιαίο φορέα προσχολικής αγωγής, ενιαίο παιδαγωγικό πρόγραμμα και χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2013

Πλιάτσικο στην τσέπη και το σπίτι της λαϊκής οικογένειας

Από 1/1/2014 προωθείται η εφαρμογή του μέτρου, καθ' υπαγόρευσιν των συμφερόντων των τραπεζών

Οι ρυθμοί με τους οποίους θα βγαίνουν
οι λαϊκές κατοικίες στο σφυρί έχει να
κάνει με τις ανάγκες ρευστότητας των
τραπεζών και τις ανάγκες της αγοράς
ακινήτων
Με κεντρική επιδίωξη τη διασφάλιση των συμφερόντων των τραπεζών και την ταχύτερη ανάκαμψη της κερδοφορίας τους, η κυβέρνηση αποφάσισε την άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών από το 2014, ανοίγοντας διάπλατα το δρόμο για την αρπαγή των σπιτιών -ακόμα και της πρώτης κατοικίας- των λαϊκών οικογενειών.

Το σχέδιο που συμφώνησαν την Πέμπτη ο πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγ. Βενιζέλος, αναμένεται να λάβει την τελική του μορφή το Νοέμβρη, μετά τις διαβουλεύσεις της κυβέρνησης με την τρόικα. Θα ακολουθήσει σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο εφόσον ψηφιστεί από τη Βουλή, θα προσφέρει στις τράπεζες ένα επιπλέον εργαλείο εκβιασμού για να απομυζήσουν περαιτέρω τα πενιχρά εισοδήματα των χρεοκοπημένων λαϊκών οικογενειών.

Ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σέρβιραν το προαποφασισμένο σχέδιο της κυβέρνησης, με προκλητικές κορόνες για «προστασία των αδυνάτων» και «της πρώτης κατοικίας του φτωχού νοικοκυριού». Οι επικοινωνιακοί ελιγμοί της κυβέρνησης στοχεύουν στη χειραγώγηση της λαϊκής αγανάκτησης. Ταυτόχρονα, δίνουν διέξοδο στους βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, που κάτω από την πίεση της δυσαρέσκειας του λαού, ζητούσαν να υπάρξουν «κοινωνικά κριτήρια», προκειμένου να υπερψηφίσουν την άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών.

Στο αντίποδα, η δέσμευση του πρωθυπουργού ότι το μέτρο θα «προφυλάσσει τη στεγαστική πίστη» και η τοποθέτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ότι το ζήτημα είναι «να λειτουργήσει ξανά η στεγαστική πίστη προς όφελος της οικονομίας», φανερώνουν ότι οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης είναι κομμένοι και ραμμένοι στα συμφέροντα των τραπεζικών ομίλων. Πρόσφατη, εξάλλου, είναι και η δήλωση του υπουργού Οικονομικών Γ. Στουρνάρα, που υποστήριξε ότι αν δεν αρχίσουν άμεσα οι πλειστηριασμοί, «θα καταρρεύσουν οι τράπεζες».

Το κυβερνητικό σχέδιο έχει διπλή στόχευση. Από τη μια, οι τράπεζες να βάλουν στο χέρι και στη συνέχεια να βγάλουν στο σφυρί χιλιάδες κατοικίες, για να εξασφαλίσουν κεφάλαια που θα ενισχύσουν τη ρευστότητά τους. Από την άλλη, να χρησιμοποιήσουν εκβιαστικά το μέτρο των πλειστηριασμών, για να επιβάλουν νέους διακανονισμούς στους δανειολήπτες, εξαναγκάζοντας τα λαϊκά νοικοκυριά να πετσοκόψουν τις δαπάνες ακόμα και για την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών τους, προκειμένου να μη χάσουν το σπίτι τους.

Στόχος να αρπάξουν και τα ελάχιστα

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο νόμο που θα προωθήσει η κυβέρνηση, θα ορίζει «ελάχιστο επίπεδο αποδεκτών δαπανών διαβίωσης» για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Τι σημαίνει αυτό; Θα οριστεί συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, με το οποίο η κάθε οικογένεια θα καλείται να «ζήσει» και όσα χρήματα απομένουν από το εισόδημά της θα κατευθύνονται για την αποπληρωμή των δόσεων στην τράπεζα. Μάλιστα, το συγκεκριμένο μέτρο -αν τελικά νομοθετηθεί- θα αποτελέσει βάση για τους εξωδικαστικούς διακανονισμούς μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών, όσο και για την έκδοση δικαστικών αποφάσεων, όταν οι τράπεζες σέρνουν υπερχρεωμένα νοικοκυριά στα δικαστήρια.

Ουσιαστικά, χιλιάδες άνθρωποι, που ήδη ζουν κάτω και από τα επίσημα όρια της φτώχεια, θα κληθούν να πετσοκόψουν ακόμα και τα ελάχιστα για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών τους, προκειμένου να αποπληρώσουν τους τραπεζίτες, έχοντας πλέον περασμένη στο λαιμό τους τη θηλιά του πλειστηριασμού.

Η κυβέρνηση έχει ήδη στρώσει το έδαφος, για την επιβολή του συγκεκριμένου μέτρου. Με το νόμο 4161/2013, και συγκεκριμένα με τα άρθρα 11, 12 και 13, που ψηφίστηκε τον Ιούνη από την κυβερνητική πλειοψηφία, προβλέπεται ότι για να προχωρήσει ο δανειολήπτης σε νέο διακανονισμό με την τράπεζα και να ενταχθεί στο νόμο, απαιτείται ελάχιστη μηνιαία καταβολή τουλάχιστον του 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης.

Αν η κυβέρνηση προχωρήσει επιπλέον στη θέσπιση «ελάχιστου επιπέδου αποδεκτών δαπανών διαβίωσης», το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί και, ανεξάρτητα από τα εισοδήματά του, ο δανειολήπτης θα κληθεί να καταβάλει χρήματα για τη δόση, τα οποία, εάν δε διαθέτει, η τράπεζα πλέον θα μπορεί να προχωρήσει στον πλειστηριασμό του σπιτιού.

Στο σφυρί χιλιάδες σπίτια

Η άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών, ακόμα και αν προχωρήσει όπως η κυβέρνηση «διαρρέει», με τη θέσπιση από την 1η Γενάρη 2014, πενταετούς «προστασίας» της κύριας κατοικίας, θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να βγάλουν χιλιάδες ακίνητα στο σφυρί. Στην πραγματικότητα, οι τράπεζες από τις αρχές του 2014 και όταν αρθεί η απαγόρευση των πλειστηριασμών, θα έχουν το δικαίωμα να εκποιήσουν όσα ακίνητα βρίσκονται στο «κόκκινο» από το 2008 και νωρίτερα. Αυτά, δηλαδή, που η 5ετία της «προστασίας» λήγει στο τέλος του 2013.

Σταδιακά, χρόνο με το χρόνο, η απειλή των πλειστηριασμών θα εξαπλώνεται και σε όσους μικροϊδιοκτήτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με δυσκολίες από το 2009 και τα επόμενα χρόνια. Το παραπάνω σχέδιο που εξετάζει η κυβέρνηση, σε συνδυασμό με την πρόθεσή της να μειώσει στις 150.000 από τις 200.000 ευρώ το ύψος της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας που θα προστατεύεται, θα βάλει στον προθάλαμο των πλειστηριασμών δεκάδες χιλιάδες λαϊκές κατοικίες.

Σήμερα, με βάση τα στοιχεία των τραπεζών, υπάρχουν περίπου 25.000 ακίνητα -κατά άλλες εκτιμήσεις περίπου 9.000 με 10.000- που με δικαστικές αποφάσεις για την περίοδο πριν από το 2009, βρίσκονται στο στάδιο της κατάσχεσης, χωρίς όμως η τράπεζα να μπορεί να προχωρήσει σε πλειστηριασμό.

Η άρση της απαγόρευσης, που αποφάσισε η κυβέρνηση, θα στρώσει το δρόμο για να βγουν σε πλειστηριασμό και να ολοκληρωθεί το πλιάτσικο από τους τραπεζικούς ομίλους. Στα παραπάνω πρέπει να συνυπολογιστούν και περίπου 10.000 επαγγελματικοί χώροι και μικροκαταστήματα, για τα οποία επίσης υπάρχουν αποφάσεις κατασχέσεων και άρα ο κίνδυνος πλειστηριασμών, αφού οι ιδιοκτήτες τους αδυνατούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους.

Τα κοράκια καραδοκούν

Ο τελικός αριθμός των κατοικιών και των καταστημάτων που θα αποφασίσουν οι τράπεζες να βγάλουν σε πλειστηριασμό, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από τους γενικότερους σχεδιασμούς του τραπεζικού κεφαλαίου. Αυτήν την περίοδο, στην Ελλάδα, βρίσκεται η ελεγκτική εταιρεία «BlackRock», η οποία ελέγχει τον όγκο των «κόκκινων» δανείων των ελληνικών τραπεζών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες εξετάζουν να «διαχειριστούν» τα χαρτοφυλάκια των προβληματικών δανείων τους.

Στην περίπτωση που οι «επισφάλειες» των δανείων είναι μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες, θεωρείται δεδομένο ότι θα επιταχυνθεί το μέτρο των κατασχέσεων που αποφάσισε η κυβέρνηση, χωρίς να αποκλείεται ακόμα και να υπάρξουν ελαστικότερα κριτήρια για την εκποίηση των ακινήτων.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι τράπεζες απαιτούσαν επιτακτικά να επιβληθεί η άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών, αφού επιδιώκουν είτε να βγάλουν μαζικά σπίτια στο σφυρί, είτε να «πουλήσουν» μια σειρά από «κόκκινα δάνεια» σε ξένες κοινοπραξίες, που ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να τα αγοράσουν στο 30% ή 40% της ονομαστικής τους αξίας. Πλέον, οι «ξένοι επενδυτές» που θα αγοράσουν τα συγκεκριμένα δάνεια, θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην κατάσχεση και τον πλειστηριασμό των λαϊκών κατοικιών και στη συνέχεια στη μεταπώλησή τους.

Τα σχέδια των τραπεζιτών αφορούν περίπου το 25% του συνόλου των υποθηκευμένων κατοικιών, αφού από το σύνολο των 72 δισ. ευρώ, που είναι τα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων, περίπου 17 δισ. εμφανίζουν πρόβλημα στην αποπληρωμή τους. Ηδη εκπρόσωποι γερμανικών, αμερικανικών και αγγλικών μονοπωλιακών ομίλων, που δραστηριοποιούνται με τις «αγοραπωλησίες» κατοικιών και στην εξαγορά ενυπόθηκων δανείων, έχουν επισκεφτεί την Ελλάδα και έχουν συναντηθεί με Ελληνες τραπεζίτες.

Κανένας μόνος του!

Σε κάθε περίπτωση, το ξεπάγωμα των πλειστηριασμών έρχεται να δημιουργήσει μια νέα, ακόμα πιο σκληρή, πραγματικότητα για χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά, που βιώνουν καθημερινά το δράμα της ανέχειας και της ανεργίας. Με δεδομένο ότι οι συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης βαθαίνουν για το λαό, χιλιάδες είναι αυτοί που θα βρεθούν αργά ή γρήγορα αντιμέτωποι με τις αδηφάγες ορέξεις των τραπεζών.

Καμιά δέσμευση του πρωθυπουργού και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ περί προστασίας των «αδύναμων» και «φτωχών» οικογενειών από τους πλειστηριασμούς, δεν πρέπει να καλλιεργήσει εφησυχασμό στα λαϊκά στρώματα. Η κυβέρνηση έχει φορτώσει με δεκάδες φόρους και χαράτσια το λαό και πολλοί από αυτούς αφορούν την ίδια τη λαϊκή κατοικία. Από τη στιγμή που η άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών θα τεθεί σε εφαρμογή, τα πάντα θα καθοριστούν από τους καπιταλιστικούς νόμους της προσφοράς και της ζήτησης, από τις ίδιες τις ανάγκες των τραπεζών.

Στο λαό πρέπει να σημάνει συναγερμός. Χρειάζεται οργανωμένη δράση, μέσα από τα ταξικά σωματεία και τις λαϊκές επιτροπές, συμμαχία των εργαζομένων και των άλλων λαϊκών στρωμάτων, ώστε κανείς να μη μείνει μόνος απέναντι στις τράπεζες, στα δικαστήρια και το κράτος, διεκδικώντας ταυτόχρονα εδώ και τώρα μέτρα ουσιαστικής ανακούφισης των υπερχρεωμένων λαϊκών οικογενειών.

Κυριακή, 25 Αυγούστου 2013

Κατάργηση νοσοκομείων και διαθεσιμότητες επιδεινώνουν την κατάσταση

Η απόφαση για κατάργηση 8 νοσοκομείων σε Αττική - Θεσσαλονίκη και η διαθεσιμότητα 1.618 εργαζομένων είναι ενδεικτικές για τις προθέσεις της συγκυβέρνησης

Η κυβέρνηση είναι ξεκάθαρη: Από τον κρατικό προϋπολογισμό - από τα χρήματα που αρπάζονται από το λαό με βαριά φορολογία - θα ελαχιστοποιούνται διαρκώς τα κονδύλια που θα πηγαίνουν για υπηρεσίες Υγείας. Η ΕΕ είναι επίσης ξεκάθαρη εδώ και χρόνια: Η μείωση του λεγόμενου «μη μισθολογικού κόστους» είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την «ανάπτυξη», για την προσέλκυση επενδύσεων. Αντίθετα, η ανάπτυξη δημόσιων δομών Υγείας, με ολοκληρωμένη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και πρόληψη, νοσοκομεία στελεχωμένα και εξοπλισμένα, η δωρεάν πρόσβαση όλων στις υπηρεσίες αυτές, η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού από τους χιλιάδες ανέργους, δεν είναι ανάπτυξη που ευνοεί την επιχειρηματικότητα.

Αυτή η πραγματικότητα επιχειρείται να παρουσιαστεί σαν όφελος για την πλειοψηφία του λαού, με την εκάστοτε ηγεσία του υπουργείου Υγείας να «καμαρώνει» πως «δαπανώνται πολύ λιγότερα χρήματα». Ενδεικτικά ο υπουργός Υγείας, Αδ. Γεωργιάδης, σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη βδομάδα περηφανεύτηκε πως «τα οικονομικά στοιχεία των δημοσίων νοσοκομείων πηγαίνουν το 2013 πολύ καλύτερα από το στόχο, θα κλείσουμε, καλώς εχόντων των πραγμάτων, με περίπου 80 εκατ. ευρώ λιγότερες δαπάνες από τις προϋπολογισθείσες». Πώς εξοικονομήθηκαν αυτά τα χρήματα; Με το 5ευρω εισιτήριο, με την πώληση θεραπείας κι εξετάσεων, με τα απογευματινά ιατρεία, με τη συγχώνευση κλινικών και τμημάτων, άρα με λιγότερα κρεβάτια, με πιο λίγους και πιο φθηνούς εργαζόμενους, με περικοπές σε υλικά, εξοπλισμό, φάρμακα, με το κυνήγι των ανασφάλιστων ακόμη και με «μπιλιετάκια» από την εφορία σε όσους δεν έχουν να πληρώσουν επιτόπου. Επομένως, η περίφημη «εξοικονόμηση» της κυβέρνησης προκύπτει από το ότι οι ασθενείς πληρώνουν από την τσέπη τους, την ίδια στιγμή που υποβαθμίζονται διαρκώς οι υπηρεσίες, ενώ για όλο και περισσότερους δυσκολεύει η πρόσβαση στις υπηρεσίες Υγείας.

Σε τέτοια κατεύθυνση κινούνται και τα πρόσφατα μέτρα με την κατάργηση 8 νοσοκομείων σε Αττική και Θεσσαλονίκη και τη διαθεσιμότητα 1.618 εργαζομένων. Σε πρώτη φάση, γιατί «το αντίστοιχο σχέδιο της κινητικότητας στην επαρχία θα το παρουσιάσουμε σε επόμενο χρόνο, δηλαδή αφού ολοκληρωθεί αυτό. Ηδη το δουλεύουμε», είπε ο υπουργός Υγείας. Στόχος και αποτέλεσμα είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα. Η μείωση των κρατικών δαπανών για την Υγεία αφήνει περισσότερα κονδύλια διαθέσιμα για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Οδηγεί τις δημόσιες δομές να λειτουργούν σαν αυτοτελείς μονάδες - σαν επιχειρήσεις με «έσοδα-έξοδα» - που πουλούν υπηρεσίες, μειώνουν το κόστος των εργαζομένων κ.λπ. Οδηγεί σε όλο και μεγαλύτερη συρρίκνωση του δημόσιου τομέα και επέκταση των επιχειρηματικών ομίλων στην Υγεία και την Πρόνοια.

Ποια Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας;

Φυσικά, η κυβέρνηση αξιοποιεί υπαρκτά προβλήματα για να δημαγωγήσει. Ο υπουργός Υγείας επιμένει πως όσοι εναντιώνονται στα μέτρα κυβέρνησης - τρόικας «δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα» και πως «στο τέλος της μεταρρύθμισης στην Υγεία, θα έχουμε καλύτερες υπηρεσίες Υγείας για τους πολίτες». Είπε ακόμα: «Η αλλαγή του χάρτη της Υγείας με την έννοια των τριών ζωνών, δηλαδή οικογενειακού γιατρού - πρωτοβάθμιο σύστημα Υγείας - δευτεροβάθμιο, της μακροχρόνιας νοσηλείας, των κέντρων αποκατάστασης και όλα τα υπόλοιπα - και της τριτοβάθμιας, των νοσοκομείων των μεγάλων που θα κάνουν τις βασικές εγχειρήσεις και τα βαριά περιστατικά, αυτή η διάρθρωση έπρεπε να έχει γίνει». Πολύ προσεχτικά, το υπουργείο δεν κάνει λόγο για ανάπτυξη των δημόσιων δομών - εννοεί και τον ιδιωτικό τομέα - ούτε για δωρεάν πρόσβαση όλων σε αυτές τις δομές.

Σήμερα, ο λαός έχει ανάγκη από δημιουργία Κέντρων Υγείας σε κάθε δήμο, ανάλογα με γεωγραφικές και άλλες ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Αντίθετα, κι αυτά που υπάρχουν υπολειτουργούν και άλλα οδηγούνται σε κλείσιμο (π.χ. Περιστέρι, Ν. Μάκρη). Οσον αφορά στα Κέντρα Αποκατάστασης απαιτείται πλήρης ανάπτυξη τέτοιων δημόσιων κέντρων (σ.σ. από τα 2.000 κρεβάτια αποκατάστασης που χρειαζόμαστε ως χώρα υπάρχουν μόνο 200 δημόσια), ενώ η κυβέρνηση αφήνει και τα υπάρχοντα να ρημάζουν χωρίς προσωπικό, χωρίς εξοπλισμό. Υπάρχουν χιλιάδες κενές θέσεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση αποκλείει νέες απαραίτητες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που μπορεί να ενισχύσει τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν στοχεύει σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ΠΦΥ, δωρεάν για το λαό, αλλά και δε διστάζει να ισχυριστεί ότι η λειτουργία εξωτερικών ιατρείων στα νοσοκομεία που κλείνουν θα αποτελεί ΠΦΥ που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες.

Πώς θα γίνει αυτό χωρίς να ανοίξει ούτε μία νέα δημόσια δομή; Για παράδειγμα:

Στο Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα» θα λειτουργούσαν υποτίθεται εξωτερικά ιατρεία σε 2 βάρδιες. Στην πραγματικότητα, δεν πρόκειται για πρόσθετες υπηρεσίες που δεν υπήρχαν, αλλά αυτό θα συμβεί όταν γειτονική μονάδα του ΕΟΠΥΥ θα στεγαστεί στο πρώην νοσοκομείο. Ακόμη κι αυτό όμως δεν είναι σίγουρο πότε και αν θα συμβεί. Η ολοκληρωμένη λειτουργία της δομής που θα απομείνει θα αποκατασταθεί από 1/1/2014. Δηλαδή, η παθολογική κλινική με καρδιολογική μονάδα, το μικροβιολογικό τμήμα, το ακτινοδιαγνωστικό τμήμα, η αιματολογική κλινική, η αιμοδοσία, το τμήμα φυσικοθεραπείας και κάποια εξωτερικά ιατρεία που θα παρέμεναν στο «Αγία Βαρβάρα», δεν θα λειτουργούν τους επόμενους μήνες. Από κει που υπήρχαν κι αυτά τα εξωτερικά ιατρεία, τώρα δεν θα γίνονται ούτε απλές αιμοληψίες, εξετάσεις, ακτινογραφίες, φυσικοθεραπείες κ.λπ. Πού θα απευθύνονται αυτό το διάστημα οι χιλιάδες κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας; Αναγκαστικά είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε σε άλλες δομές και νοσοκομεία με πολύμηνες αναμονές.

Χάνονται εκατοντάδες κρεβάτια

Τα κρεβάτια των νοσοκομείων που καταργούνται δεν θα μεταφερθούν στα νοσοκομεία υποδοχής. Θα χαθούν από την εφημερία, για νοσηλεία, για έκτακτα ή προγραμματισμένα χειρουργεία, για εξειδικευμένες εξετάσεις. Για παράδειγμα, η «Πολυκλινική» γίνεται εξωτερικά ιατρεία του «Ευαγγελισμού». Παραμένουν τα εξωτερικά ιατρεία που είχε και καταργούνται τα κρεβάτια, συγχωνεύονται τα τμήματα. Απομένει μόνο ο «Ευαγγελισμός» που «βουλιάζει» με περιστατικά από όλη την Αττική. Αντίστοιχα, 120 κρεβάτια του «Αγία Βαρβάρα» χάνονται, δεν μεταφέρονται στο ΓΝ Νίκαιας. Στην εφημερία ο κόσμος της Δυτικής Αθήνας θα στρέφεται προς το «Αττικόν» που ξεκινάει να εφημερεύει με 100% πληρότητα και όλες οι νέες εισαγωγές πάνε σε ράντζα. Για να προσεγγίσει το Θριάσιο θα πρέπει να διανύσει περισσότερα χιλιόμετρα. Καταργείται το «Αμαλία Φλέμινγκ» και περισσότεροι σπρώχνονται στο «Σισμανόγλειο», ενώ είχε ήδη προηγηθεί η κατάργηση του 1ου Νοσοκομείου ΙΚΑ που ήταν στην περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής.

«Οχι μόνο δε θα έχουμε περισσότερα ράντζα, γιατί σήμερα έχουμε, αλλά θα έχουμε λιγότερα έως και καθόλου. Μάλιστα στην εφημερία θα έχουμε περισσότερα κρεβάτια», επαναλαμβάνει το υπουργείο Υγείας. Ακόμη κι αν ανοίξουν κάποια κρεβάτια που σήμερα είναι κλειστά λόγω έλλειψης προσωπικού, σίγουρα τα εκατοντάδες κρεβάτια που είχαν αυτά τα 8 νοσοκομεία δεν θα αναπληρωθούν. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Νοσοκομείου «Παναγία» στη Θεσσαλονίκη, που θα κλείσει εντελώς. Εξάλλου, στόχος τόσο των προηγούμενων όσο και των σημερινών κυβερνώντων είναι η κατάργηση 774 κλινικών και τμημάτων και 10.000 κρεβατιών. Επομένως, πώς θα μειωθούν τα ράντζα στα νοσοκομεία; Εκτός κι αν εννοεί η κυβέρνηση πως με την εφαρμογή των 25 ευρώ για κάθε εισαγωγή που θα γίνεται στα δημόσια νοσοκομεία, η επισκεψιμότητα για νοσηλεία και χειρουργεία θα μειωθεί...

Σάββατο, 24 Αυγούστου 2013

Οι πλειστηριασμοί...

Για όποιον παρακολουθεί από κοντά τα όσα συμβαίνουν με την αγορά ακινήτων, εύκολα καταλαβαίνει ότι η σπουδή που δείχνει η συγκυβέρνηση για να ξεκινήσει η διαδικασία των μαζικών κατασχέσεων σπιτιών για χρέη προς τις τράπεζες, δε στοχεύει ούτε στο ξεμπλοκάρισμα της κτηματαγοράς και των αγοραπωλησιών ακινήτων, όπως μέχρι πρόσφατα έλεγε ο Σκορδάς, ούτε τόσο στην άμεση στήριξη των τραπεζών που μέσω των κατασχέσεων θα καλύψουν μέρος από τα λεγόμενα «κόκκινα» δάνεια, όπως πριν λίγες μέρες είπε ο Στουρνάρας.

Ο πρώτος γνωρίζει πολύ καλά ότι το «πάγωμα» της αγοράς δεν οφείλεται στο ότι δε γίνονται πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Πόσοι άλλωστε θα ήταν αυτοί οι πλειστηριασμοί; Θα έσωζαν την αγορά πέντε, έξι εφτά, άντε δέκα χιλιάδες πλειστηριασμοί; Μα αυτή τη στιγμή, μόνο στην Αττική, βρίσκονται υπό πώληση 279.500 κατοικίες και ακόμα 25.700 εμπορικά ακίνητα και δεν μπορούν να πωληθούν. Οι κατασχέσεις θα λύσουν το πρόβλημα;

Ο υπουργός των Οικονομικών ξέρει κι αυτός ότι ακόμα και αν απελευθερωθούν εντελώς οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας, οι τράπεζες ουσιαστικά δεν πρόκειται να κερδίσουν τίποτα από αυτή τη διαδικασία, πολύ περισσότερο που εκείνο που κύρια τους ενδιαφέρει τούτη τη στιγμή δεν είναι να μεταφέρουν στο χαρτοφυλάκιό τους ένα διαμέρισμα της Καλλιθέας, άλλο ένα στο Παγκράτι και τρία του Περιστερίου, αλλά να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους. Σε μια αγορά όμως που είναι παγωμένη και δεν υπάρχει άμεσο αγοραστικό ενδιαφέρον, οι όποιες αγορές ακινήτων γίνονται μπορεί να πραγματοποιηθούν μόνο με τη χορήγηση νέων δανείων, που αναγκαστικά θα δοθούν από τις τράπεζες. Αρα, και η εξασφάλιση της ρευστότητας, πάει περίπατο.
    
... και οι απώτεροι στόχοι

Βέβαια, οι άνθρωποι δεν περπατάνε στα κουτουρού. Το αντίθετο μάλιστα.

Οσοι, στην τρόικα, στην κυβέρνηση και στις τράπεζες, επιμένουν για την άμεση άρση των περιορισμών στις κατασχέσεις, λειτουργούν στρατηγικά. Δεν τους ενδιαφέρει τόσο το σήμερα και το αύριο που επηρεάζεται από τις τρέχουσες επιπτώσεις της κρίσης, αλλά προσβλέπουν, περισσότερο, στο μέλλον. Εκείνο που φαίνεται να επιδιώκεται περισσότερο είναι μία προσπάθεια να «σπάσουν» οι τιμές των ακινήτων και μάλιστα σε συνθήκες ανόδου του αριθμού των λαϊκών οικογενειών που είτε θα μείνουν χωρίς στέγη, είτε θα στεγάζονται εντελώς υποβαθμισμένα. Στόχος τους είναι να κατρακυλήσουν οι τιμές σε τέτοια επίπεδα, που αν θα συνυπολογίζει κανείς τους ποικιλόμορφους φόρους, τέλη και χαράτσια, θα διαπιστώνει ότι είναι ασύμφορη η διατήρηση της ατομικής ιδιοκτησίας, που ειδικά στη χώρα μας είναι ευρέως διαδεδομένη. Με τέτοιους όρους και με εντελώς απαξιωμένες τιμές, οι τράπεζες θα καταφέρουν να βάλουν στο χέρι, έναντι πινακίου φακής, δεκάδες χιλιάδες ακίνητα, για να αξιοποιηθούν από τις κτηματομεσιτικές υπηρεσίες της τράπεζας. Οπως περίπου κάνουν από τη δεκαετία του '60 οι περισσότερες τράπεζες της Δυτικής Ευρώπης.

Εκείνο που αποτελεί απόλυτη βεβαιότητα, είναι ότι όποιοι κι αν είναι οι άμεσοι ή οι απώτεροι στόχοι όσων μεθοδεύουν την επανα-ενεργοποίηση των διαδικασιών κατάσχεσης κατοικιών, προωθούν μια πολιτική που είναι εχθρική για τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα. Γι' αυτό και είναι μια πολιτική που πρέπει να ανατραπεί.

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013

Η ΠΟΕ ΟΤΑ ''νομιμοποιει'' τις αντιλαϊκές στοχεύσεις

Τη χαρά του για τη στάση της ηγεσίας της ΠΟΕ ΟΤΑ εξέφρασε σε δηλώσεις του ο υπουργός Εσωτερικών, Γ. Μιχελάκης

Την αντίληψη ότι η διαθεσιμότητα και η αξιολόγηση των δομών μπορεί δήθεν να λειτουργήσουν προς όφελος των εργαζομένων καλλιεργεί με τις προτάσεις που κάνει η ηγεσία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΟΤΑ (όπου την απόλυτη πλειοψηφία έχει η ΠΑΣΚΕ), προκαλώντας μεγάλη ζημιά στο συνδικαλιστικό και εργατικό κίνημα αφού μια τέτοια λογική αποκρύπτει την ταξική φύση και τις στοχεύσεις των πολιτικών που ασκούν οι κυβερνήσεις προς όφελος των καπιταλιστών και σε βάρος του λαού.

Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να «αξιολογηθούν» οι χτεσινές δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της ΠΟΕ ΟΤΑ, Θ. Μπαλασόπουλος, μετά τη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Εσωτερικών, Γ. Μιχελάκη. Μεταξύ άλλων δήλωσε: «Η πρότασή μας έχει τέσσερα σημεία. Πρώτον, θα πρέπει άμεσα με ευθύνη του υπουργείου Εσωτερικών να γίνουν οι οργανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας, γιατί υπάρχουν δεκάδες δήμοι που δεν έχουν γίνει. Δεύτερον, να γίνει καταγραφή των αναγκών και των ελλείψεων που υπάρχουν στο προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με συγκεκριμένα κριτήρια, διότι θα πρέπει να δούμε τις 130 αρμοδιότητες του "Καλλικράτη" που έχουν "παγώσει", που έπρεπε να είναι από την 1η Ιανουαρίου 2013. Να πάμε σε αξιολόγηση των υπηρεσιών η οποία δεν θα υπηρετεί τις επιταγές της τρόικας. Και το τελευταίο, να δούμε όπου υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, τη δυνατότητα μετακίνησης είτε εντός του δήμου, είτε σε άλλους οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Κάνοντας αυτές τις προτάσεις η ηγεσία της ΠΟΕ ΟΤΑ σιγοντάρει τις πολιτικές της κυβέρνησης, «νομιμοποιεί» τη διαθεσιμότητα και την αξιολόγηση, στρώνει το έδαφος για την αποδοχή τους. Και, επιπλέον, αποδέχεται τις τραγικές επιπτώσεις για τα λαϊκά στρώματα από την υλοποίηση του «Καλλικράτη» στην Τοπική Διοίκηση, βάζοντας ζήτημα γρήγορης αξιολόγησης δομών ώστε να περάσουν οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από την αντιδραστική μεταρρύθμιση στους δήμους. Γι' αυτό και ο υπουργός Εσωτερικών, μη μπορώντας να κρύψει τη χαρά του από την πολύ σημαντική βοήθεια που προσφέρει η ΠΟΕ ΟΤΑ στο πέρασμα των αντεργατικών πολιτικών, δήλωσε: «Χαίρομαι διότι όπως και χθες, στη συνάντηση με την ΚΕΔΕ, όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει αξιολόγηση των δομών και του προσωπικού των ΟΤΑ».

ΣΥΡΙΖΑ: Πλασάρεται σαν ''σοβαρός μεταρρυθμιστής''

Καλλιεργεί αυταπάτες ότι με αλλαγή διαχειριστή στην κυβέρνηση θα ανασάνει ο λαός

Σε «ανατροπή της κυβέρνησης και μια νέα προοδευτική πορεία της χώρας» καλεί η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας στην τελευταία απόφασή της: «Σήμερα το κεντρικό σύνθημα κάθε αγώνα για την υπεράσπιση των δημοσίων αγαθών, του δημόσιου πλούτου, των δικαιωμάτων στη ζωή, την αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη χρειάζεται να έχει στόχο: Να τους διώξουμε. Να φύγουν κυβέρνηση, τρόικα και τα "μνημόνια" που καταστρέφουν τη ζωή μας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλλιεργεί την αυταπάτη ότι με αλλαγή διαχειριστή στην κυβέρνηση θα αλλάξει η ζωή του λαού. Γενικόλογα ζητάει να φύγουν τα μνημόνια και η τρόικα, χωρίς να λέει πώς θα τα διώξει σαν κυβέρνηση, με τι θα τα αντικαταστήσει και με ποιους όρους, αφού θέλει κι αυτός να διαχειριστεί την κρίση σε συνεργασία με την Ευρωζώνη και να φέρει ανάπτυξη με μοχλό τα μονοπώλια και τις επενδύσεις τους.

Αναζητώντας διαφορές της δικής του στρατηγικής με αυτή της κυβέρνησης, καταγγέλλει ότι «η Ελλάδα που οραματίζεται η κυβέρνηση Σαμαρά είναι μια χώρα πλήρως υποταγμένη στις μνημονιακές επιταγές του μεγάλου κεφαλαίου και των δανειστών, και για το λόγο αυτό δεν έχει να αντιπαραβάλει καμία εναλλακτική πρόταση ανασυγκρότησης της οικονομίας και εξόδου από την κρίση, όντας άφωνη και άβουλη στα ευρωπαϊκά και διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων».

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει στα λόγια το μεγάλο κεφάλαιο, αλλά δεν λέει ότι αν κυβερνήσει, σκοπεύει κι αυτός να το ενισχύσει με κρατικό χρήμα και προνόμια, για να κάνει επενδύσεις και να φέρει ανάπτυξη. Η διαφορά του με την κυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ είναι ότι αυτός υπόσχεται να ευνοήσει τους «υγιείς» επιχειρηματίες, δηλαδή αυτούς που τηρούν την αντεργατική νομοθεσία και ακολουθούν τα προβλεπόμενα στη δεδομένη διαπλοκή τους με το κράτος.

Σε άλλο σημείο, η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι «η παρουσία της βάσης της Σούδας εγκυμονεί κινδύνους εμπλοκής της χώρας και την μετατρέπουν σε ενεργούμενο γεωπολιτικών σχεδίων με βάση "ενεργειακά συμφέροντα", ενώ μετατρέπεται και σε "αναβαθμισμένο" Νατοϊκό ορμητήριο εναντίον τρίτων χωρών».

Πρόκειται για κοροϊδία στο λαό. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει στις διακηρύξεις του ότι η Ελλάδα πρέπει να εκμεταλλευτεί τη γεωστρατηγική της θέση για να αναβαθμίσει το ρόλο της στην περιοχή, ενώ για τη βάση της Σούδας δεν έχει δεσμευτεί ποτέ ότι θα την κλείσει. Ούτε βέβαια έχει πει ότι θα βγάλει τη χώρα από το ΝΑΤΟ, απ' όπου προκύπτουν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις της αναφορικά με τα ιμπεριαλιστικά σχέδια στην περιοχή.

Ανάγοντας το σημερινό πολιτικό πρόβλημα σε πρόβλημα «διαφάνειας» και δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει τα κόμματα της κυβέρνησης ότι «παριστάνουν τους σοβαρούς μεταρρυθμιστές», και την ίδια ώρα «γιγαντώνουν ένα καθεστώς διαπλοκής και διαφθοράς, δεμένο πισθάγκωνα τόσο από τους δανειστές, όσο και από την εγχώρια διαπλοκή και τους "ημετέρους"». Με άλλα λόγια, ο ΣΥΡΙΖΑ υπόσχεται να κάνει «σοβαρές μεταρρυθμίσεις» -τις οποίες άλλωστε ποτέ δεν αρνήθηκε στις επαφές με τους αξιωματούχους των ΗΠΑ και της ΕΕ-, με διαφάνεια όμως και χωρίς διαπλοκή.

Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2013

Από το ''εγγυημένο εισόδημα'' στην ... ''εγγυημένη'' φτώχεια

Το «εγγυημένο εισόδημα», το οποίο δήθεν θα έρθει να αντισταθμίσει την απόλυτη φτώχεια στην οποία έχουν οδηγηθεί εκατοντάδες λαϊκές οικογένειες, «υφαίνει» η κυβέρνηση, προωθώντας και σχετική πρόβλεψη που υπήρχε στο δεύτερο μνημόνιο. Σημειώνεται ότι για το σκοπό αυτό είχαν προϋπολογιστεί μόλις 20 εκατομμύρια ευρώ για το 2014, χρόνο κατά τον οποίο θα λειτουργήσει πιλοτικά και απευθύνεται στους εξαθλιωμένους, την ώρα βέβαια που μόνο από τους συνταξιούχους το ίδιο έτος, με τις αιματηρές περικοπές στις συντάξεις, αφαιρεί 5,243 δισ. ευρώ!

Σύμφωνα με σχετική μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας, στην οποία είχε ανατεθεί η εξέταση του ζητήματος από το υπουργείο Εργασίας και φέρνει στη δημοσιότητα η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», το βοήθημα αυτό, υπό προϋποθέσεις, θα δίνεται σε ανθρώπους που διαβιούν κάτω από το επίπεδο της φτώχειας και σε κάθε περίπτωση το οικογενειακό εισόδημα δε θα ξεπερνά τα 4.800 ευρώ, ενώ σε αυτό θα συνυπολογίζονται και τα περιουσιακά τους στοιχεία. Μάλιστα, σύμφωνα με την εφημερίδα, για να χρηματοδοτηθεί το μέτρο μετά το 2015, δεν αποκλείεται να περικοπούν ή να υποκατασταθούν άλλα επιδόματα, όπως η βασική σύνταξη του ΟΓΑ, το ΕΚΑΣ, ακόμα και τα προνοιακά επιδόματα σε απόρους!

Σε κάθε περίπτωση, πέραν του αποπροσανατολισμού, τα χιλιάδες νοικοκυριά που ρίχνονται στην εξαθλίωση δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από μια κυβέρνηση που εκτός από τους μισθούς και τις συντάξεις έφτασε στο σημείο να κόψει 100 ευρώ ακόμα και από το τακτικό επίδομα ανεργίας. Γιατί την ώρα που η κυβέρνηση μιλάει για κάποια βοηθήματα το 2014 προς τους ανθρώπους που βρίσκονται στην απόλυτη φτώχεια, και που δε θα ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια ευρώ, με το μεσοπρόθεσμο, την ίδια χρονιά, αφαίρεσε 114 εκατομμύρια από τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ, καταργώντας το για τους φτωχοσυνταξιούχους ηλικίας 60 έως 64 ετών. Αφαίρεσε από φτωχές οικογένειες οικογενειακά επιδόματα 86 εκατ. ευρώ, στα άτομα με αναπηρία περιέκοψε τις αποζημιώσεις μετακίνησης κατά 82 εκατ. ευρώ, ενώ κατά 30 εκατ. μείωσε και τα ειδικά επιδόματα ανεργίας. Αφού λοιπόν στραγγάλισε χιλιάδες φτωχές και αδύναμες οικογένειες τώρα σχεδιάζει μερικά ψίχουλα με το «εγγυημένο εισόδημα», που εγγυάται μόνο την απόλυτη φτώχεια.

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013

Να χαράξει ο λαός αυτοτελή πορεία

Το άρθρο του υπουργού Αμυνας σε κυριακάτικη εφημερίδα είναι αποκαλυπτικό της στρατηγικής που υπηρετεί η κυβέρνηση στην εξωτερική της πολιτική, για να προωθήσει στις σύγχρονες συνθήκες τα συμφέροντα της ντόπιας πλουτοκρατίας. Ο Δ. Αβραμόπουλος αντιπαραβάλλει τη «σταθερότητα» στην Ελλάδα με την «αστάθεια» σε άλλους παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ (Τουρκία, Αίγυπτος κ.ά.) και διεκδικεί αναβαθμισμένο ρόλο στα σχέδια των ΑμερικανοΝΑΤΟικών στην περιοχή σε όφελος και της αστικής τάξης της Ελλάδας. Προβάλλει, επίσης, το γεγονός ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει προβλήματα με την κρίση και τις εσωτερικές της αντιθέσεις, για να παρουσιάσει την Ελλάδα ως σύμμαχο, με τον οποίον οι ΗΠΑ έχουν συμφέρον να αναβαθμίσουν τις σχέσεις τους και να προωθήσουν τα συμφέροντά τους ανταγωνιστικά στην ΕΕ.

Ανεξάρτητα από το ιμπεριαλιστικό κέντρο στο οποίο προσέδενε κάθε φορά τα συμφέροντά της, η αστική τάξη στην Ελλάδα υπήρξε πάντα επιθετική και έχει συμβολή στην εμπέδωση της ιμπεριαλιστικής «σταθερότητας» στην περιοχή. Τα ιστορικά παραδείγματα είναι πολλά. Η Ελλάδα συμμετείχε στο εκστρατευτικό σώμα στην Ουκρανία, που προσπάθησε το 1919 να καταπνίξει τη νεαρή σοβιετική εξουσία. Λίγα χρόνια αργότερα, με την ενθάρρυνση των κυρίαρχων δυνάμεων που κέρδισαν τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, η κυβέρνηση Βενιζέλου οργάνωσε τη Μικρασιατική Εκστρατεία, προωθώντας τους στόχους της Συνθήκης των Παρισίων που αποτύπωνε τα αποτελέσματα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και επέβαλλε διαμελισμό των υπολειμμάτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, από την οποία διεκδικούσε κομμάτι για λογαριασμό της ντόπιας αστικής τάξης.

Την περίοδο μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αποτελούσε την αιχμή του ιμπεριαλισμού ενάντια στις σοσιαλιστικές χώρες κυρίως στα Βαλκάνια. Το διάστημα 1950 - 1955, μαζί με 21 ακόμα χώρες, μονάδες του ελληνικού στρατού έφτασαν μέχρι την Κορέα, για να συμμετάσχουν σ' έναν πόλεμο με καθαρά επιθετικά - ιμπεριαλιστικά χαρακτηριστικά. Στη σύγχρονη Ιστορία, η συμβολή της Ελλάδας υπήρξε καθοριστική στο διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας, στην επαναχάραξη των συνόρων στα Βαλκάνια, στις επεμβάσεις στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, στην πρόσφατη επέμβαση σε βάρος του λαού της Λιβύης. Καθόλου τυχαία, η σημασία που έχει η βάση της Σούδας για τα ιμπεριαλιστικά σχέδια στην περιοχή υπογραμμίστηκε από τον υπουργό Αμυνας και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, στην πρόσφατη επίσκεψη των Σαμαρά - Αβραμόπουλου στην Ουάσιγκτον.

Τώρα, με ανοιχτά τα μέτωπα της Β. Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Ανατ. Μεσογείου, με τους υδρογονάνθρακες να οξύνουν τις αντιθέσεις, η αστική τάξη στην Ελλάδα διεκδικεί να αναβαθμίσει το ρόλο της έναντι των ανταγωνιστών της στην περιοχή, βάζοντας σε νέες περιπέτειες το λαό, που δεν έχει τίποτα να κερδίσει. Αντίθετα, κινδυνεύει να μετατραπεί σε θύτη και θύμα, όπως έγινε και στο παρελθόν, μετρώντας χιλιάδες νεκρούς στα ιμπεριαλιστικά μέτωπα, συμμετέχοντας ο ίδιος κάτω από τις σημαίες των αστών, στο ξεκλήρισμα άλλων λαών. Κανένα συμφέρον δεν έχουν τα λαϊκά στρώματα να ταυτίζονται με τον έναν ή τον άλλον ιμπεριαλιστή. Πολύ περισσότερο, να ταυτίζουν τα συμφέροντά τους με αυτά της αστικής τάξης. Συμφέρον του λαού είναι να χαράξει το δικό του αυτοτελή δρόμο, που θα οδηγεί στην ανατροπή της αστικής εξουσίας, στην αποδέσμευση από τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, στη λαϊκή ευημερία με λαϊκή εξουσία.

Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2013

Εντείνεται το αδιέξοδο για τις λαϊκές οικογένειες

Την Τρίτη 20 Αυγούστου αναμένεται να ανακοινωθούν από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) τα αποτελέσματα για τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν και τον αριθμό των παιδιών που θα γίνουν φέτος δεκτά σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», που υλοποιεί με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Χιλιάδες είναι οι γονείς που περιμένουν να μάθουν αν η δική τους αίτηση θα βρεθεί ανάμεσα σε αυτές που εγκρίνονται. Η αγωνία για τις οικογένειες είναι μεγάλη, καθώς η συμμετοχή στο πρόγραμμα συνεπάγεται μια θέση στον παιδικό σταθμό για το παιδί και απαλλαγή των γονιών από το βραχνά των τροφείων. Οπως όμως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, 1 στα 3 νήπια και βρέφη θα αποκλειστεί, παρά το γεγονός ότι πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που το πρόγραμμα θέτει.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περισσότερα από 30.000 παιδιά αναμένεται να αποκλειστούν από το πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από επιστολή του προέδρου της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Κ. Ασκούνη, προς τον υπουργό Εργασίας, Γ. Βρούτση, με βάση τις φετινές αιτήσεις υπάρχουν 91.153 παιδιά τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το πρόγραμμα ώστε να ενταχθούν στις δομές των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Ομως, η χρηματοδότηση του προγράμματος, η οποία ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια ευρώ, επαρκεί για 60.000 μόνο θέσεις, πράγμα που αποκλείει 31.153 βρέφη και νήπια. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ζητά να αυξηθεί ο προϋπολογισμός ώστε να φτάσει τα 225 εκατομμύρια ευρώ και να μπορέσουν να ικανοποιηθούν οι παραπάνω αιτήσεις. Προτείνει, μάλιστα, να αξιοποιηθούν για το σκοπό αυτό αδιάθετοι πόροι του ΕΣΠΑ.

Στην πραγματικότητα, το πρόβλημα δεν είναι τωρινό. Την περασμένη χρονιά, είχαν αρχικά αποκλειστεί από το πρόγραμμα 53.000 παιδιά, με βάση τις κατατεθειμένες αιτήσεις. Στη συνέχεια η κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας προχώρησαν, με τη σύμφωνη γνώμη των δήμων και των ιδιωτικών σταθμών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, σε μείωση της ετήσιας δαπάνης για κάθε παιδί. Ετσι, με τον τρόπο αυτό εντάχθηκαν άλλα 18.000 βρέφη και νήπια, και ο αριθμός των παιδιών που απορρίφθηκαν περιορίστηκε μεν, έφτασε δε τις 35.000. Επιπλέον, η κατεύθυνση την οποία ακολούθησαν κυβέρνηση και δήμοι έθεσε στην κλίνη του Προκρούστη τις ανάγκες των παιδιών και προκειμένου να «τεντώσουν» τον αριθμό των φιλοξενούμενων νηπίων, προχώρησαν σε περικοπές ακόμα και στις δαπάνες για τη διατροφή των παιδιών.

Αριθμοί που κρύβουν την πραγματικότητα

Στην ουσία, η συζήτηση που περιορίζεται στον αριθμό των αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα δεν αποδίδει την πραγματική εικόνα, αφού οι όροι που τίθενται έχουν εκ των προτέρων αποκλείσει χιλιάδες γονείς, που δεν έχουν ούτε τη δυνατότητα να καταθέσουν την αίτησή τους. Για παράδειγμα, το όριο για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έχει «χαμηλώσει» σημαντικά σε σύγκριση με πέρσι. Πλέον, το οικογενειακό εισόδημα των γονιών δεν πρέπει να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ, όταν πρόκειται για οικογένειες με δύο παιδιά, ενώ πρόβλημα αποτελεί και το γεγονός ότι το ύψος του εισοδήματος βεβαιώνεται από το εκκαθαριστικό σημείωμα του 2012, αφορά δηλαδή τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2011. Με άλλα λόγια πρόκειται για εισοδήματα που υπάρχουν μόνο στα χαρτιά: Για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων έχουν συρρικνωθεί μέσα από τις διαδοχικές μειώσεις στους μισθούς, άλλοι έχουν μείνει άνεργοι ή παραμένουν για μήνες απλήρωτοι, με αποτέλεσμα τα δικαιολογητικά που απαιτεί το πρόγραμμα να μην ανταποκρίνονται στο πραγματικό εισόδημα με το οποίο επιβιώνει σήμερα η οικογένεια.

Ομως, μπροστά στη σχολική χρονιά που ξεκινά, το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ μοιάζει με «σανίδα σωτηρίας» όχι μόνο για τις οικογένειες εργαζομένων και ανέργων, αλλά και για τις διοικήσεις των δήμων. Φέτος, οι πιθανότητες να βρεθούν οι δήμοι σε αδυναμία να λειτουργήσουν τους παιδικούς σταθμούς είναι μεγαλύτερες από κάθε άλλη χρονιά. Το παιδαγωγικό και βοηθητικό προσωπικό έχει αποψιλωθεί με τη λήξη των συμβάσεων, υπάρχουν χρέη και οφειλές σε προμηθευτές, η χρηματοδότηση δεν μπορεί να καλύψει το κόστος λειτουργίας των σταθμών. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια σειρά δήμοι βρέθηκαν σε αδυναμία να ανακοινώσουν πόσους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς θα λειτουργήσουν και τι αριθμό παιδιών θα φιλοξενήσουν σε αυτούς. Στο φόντο αυτό, επιδιώκουν με παζάρια και διαπραγματεύσεις να διευρυνθεί το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ. Οσο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων απορριφθεί, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η πίεση που θα δεχθούν οι δήμοι και τόσο πιο έντονο θα γίνει το αδιέξοδο που θα αντιμετωπίσουν.

Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και οι οικογένειές τους, είτε εξασφαλίσουν μια θέση μέσα από το πρόγραμμα, είτε δουν την αίτησή τους να απορρίπτεται, δεν πρέπει να χάσουν χρόνο. Μέσα από τα σωματεία, τις Λαϊκές Επιτροπές, τους μαζικούς φορείς να διεκδικήσουν να γίνουν δεκτά όλα τα παιδιά, Ελλήνων και μεταναστών, στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, να παλέψουν για να καταργηθούν τα τροφεία και οι πληρωμές. Να οργανώσουν την πάλη τους για να μην κλείσει κανένας σταθμός, να μη γίνει καμιά απόλυση αλλά να προσληφθεί προσωπικό για να καλυφθούν οι ανάγκες, να δοθεί έκτακτη κρατική επιχορήγηση στους δήμους για να αντιμετωπιστεί η σημερινή εκρηκτική κατάσταση. Να βρεθούν στην πρώτη γραμμή του αγώνα για το δικαίωμα κάθε παιδιού στην προσχολική αγωγή, για το δικαίωμα της λαϊκής οικογένειας για αποκλειστικά κρατικούς, δημόσιους και δωρεάν σύγχρονους και ασφαλείς παιδικούς σταθμούς με κτιριακή επάρκεια, κατάλληλες υποδομές, πλήρη και ποιοτική διατροφή για τα βρέφη και τα νήπια, μόνιμο, εξειδικευμένο και επαρκές προσωπικό.

Κυριακή, 18 Αυγούστου 2013

Φόροι, χαράτσια και στο βάθος πλειστηριασμοί

Ροκανίζουν αιγιαλούς και παραλίες για την προσέλκυση τουριστικών «επενδύσεων». Βαριά χαράτσια σε κάθε σπιθαμή γης, μειώσεις φόρου στις μεταβιβάσεις ακινήτων για την «τόνωση της αγοράς»

Κανένας να μη βρεθεί μόνος του απέναντι στις
ορέξεις του κράτους και των τραπεζών να βάλουν
στο χέρι τη λαϊκή κατοικία
Η φάμπρικα με τους πλειστηριασμούς κατοικιών για χρέη λαϊκών νοικοκυριών στις τράπεζες, οι νέοι ασήκωτοι φόροι κατοχής σε οικόπεδα, αγροτικές καλλιέργειες, εδαφικές εκτάσεις κ.ά, συγκαταλέγονται στα αντιλαϊκά σενάρια που η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να εφαρμόσει από το 2014.

Πρόκειται για πολιτική που έρχεται να ενισχύσει τη συγκέντρωση γης και μικρής ακίνητης περιουσίας σε ολοένα και λιγότερα χέρια. Ταυτόχρονα, και παράλληλα σχεδιάζεται το πλαίσιο προσέλκυσης «επενδυτών» που ενδιαφέρονται για την εμπορική αξιοποίηση και εκμετάλλευση των προσφερόμενων φιλέτων δημόσιας γης. Στην αντιλαϊκή ατζέντα μπαίνει η διαμόρφωση του κατάλληλου «επενδυτικού» κλίματος, με αιχμή τις σχεδιαζόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις για τον «αιγιαλό και την παραλία», στην πραγματικότητα για την επαναχάραξή τους με κριτήρια - λάστιχο, τέτοια που να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των υποψήφιων «επενδυτών» και να αποσύρουν τα ελάχιστα προσκόμματα για την αξιοποίησή τους από ιδιώτες.

Ειδικότερα:

1. Πλειστηριασμοί: Δίνουν το ελεύθερο στους τραπεζίτες να προχωρήσουν σε πλειστηριασμούς και κατασχέσεις ακόμη και απέναντι στην πρώτη και κύρια κατοικία των λαϊκών νοικοκυριών, αρχής γενομένης από το Γενάρη του 2014. Το ζήτημα που οι ίδιοι ανακινούν ήδη αξιοποιείται εκβιαστικά από την κυβέρνηση για να φέρει στο γκισέ των τραπεζών μεροκαματιάρηδες που δεν μπορούν να πληρώσουν και κάτω από την απειλή του πλειστηριασμού θα επιδιώξουν εκ νέου διακανονισμό, σε βάρος της ικανοποίησης στοιχειωδών τους πλέον αναγκών. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση, μέχρι τα τέλη του 2013 απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί ακινήτων με αντικειμενική αξία μέχρι 200.000 ευρώ, καθώς και για τα ακίνητα που αποτελούν την πρώτη κατοικία, ανεξαρτήτως της αξίας τους. Η κυβέρνηση προωθεί τώρα την άρση της προβλεπόμενης προστασίας, μέτρο που αποτελεί και «σύσταση» του ΔΝΤ. Η άρση της προβλεπόμενης προστασίας από το Γενάρη του 2014, θα γίνεται με τη σταδιακή μείωση της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου κάτω από το οποίο θα απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί.

2. Φόροι κατοχής περιουσίας: Οι φόροι να «επικεντρώνονται στην κατοχή του ακινήτου και όχι στις μεταβιβάσεις» είναι το επιχείρημα που προβάλλεται από το υπουργείο Οικονομικών. Η συγκυβέρνηση έχει προαναγγείλει την εφαρμογή του «ενιαίου φόρου ακινήτων» από το 2014. Με το νέο μέτρο, έρχονται να επεκτείνουν το χαράτσι, που ισχύει στη λαϊκή στέγη και που πληρώνεται μέσω ΔΕΗ, και στα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, αγροτικές εκτάσεις και καλλιέργειες, στην κυριολεξία σε κάθε σπιθαμή γης. Κάθε άλλο παρά τυχαία έρχονται και οι επισημάνσεις τους σχετικά με το «υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης» που καταγράφεται στην Ελλάδα, σε σχέση με άλλα κράτη της ΕΕ. Είναι απόλυτα φανερός ο στόχος τους να διαμορφώσουν συνθήκες στραγγαλισμού των μικροϊδιοκτητών. Θα υπολογίζουν το νέο χαράτσι ανά τετραγωνικό μέτρο γης και με κριτήρια όπως το είδος της εδαφικής έκτασης (αγρός, βοσκοτόπι κ.ά.) και της καλλιέργειας, την απόσταση από τη θάλασσα, αν είναι αρδευόμενο ή όχι, αν έχει πρόσοψη σε οδικό δίκτυο (εθνικό, επαρχιακό) κ.ά. Τα αλλεπάλληλα μέτρα φορο-εξουθένωσης στρώνουν το χαλί για τη συγκέντρωση της γης, κάτω από καπιταλιστική ιδιοκτησία. Τα νέα και τα παλαιότερης κοπής χαράτσια αποσκοπούν στο να κάνουν δυσβάστακτη την κατοχή μικρής, ακόμη και αμελητέας αξίας, λαϊκής περιουσίας.

3. Για την «τόνωση της αγοράς»: Με στόχο την τόνωση της «αγοράς ακινήτων», την ενίσχυση των αγοραπωλησιών, σχεδιάζεται μείωση του φόρου μεταβίβασης στα επίπεδα του 3% και 6% ή και χαμηλότερα, τον οποίο πληρώνει ο αγοραστής και νέος ιδιοκτήτης. Στα σχέδια που εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών είναι και η πλήρης κατάργηση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων. Σήμερα, επιβάλλεται φόρος 8% για την αξία του ακινήτου μέχρι 20.000 ευρώ και 10% για το επιπλέον ποσό. Ταυτόχρονα, η αρμόδια Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί στο υπουργείο Οικονομικών «εισηγείται» την καρατόμηση του αφορολόγητου ορίου για τις γονικές παροχές από 150.000 ευρώ σήμερα στα 100.000 ευρώ.

4. Κατασχέσεις μισθών - συντάξεων: Πάνω από 2 εκατομμύρια είναι πλέον τα νοικοκυριά με ληξιπρόθεσμες οφειλές, που συνεχίζουν να σωρεύονται στα κιτάπια της Εφορίας (χαράτσια στη λαϊκή στέγη, φόροι εισοδήματος κ.ά) Το αντιλαϊκό νομοθετικό οπλοστάσιο παρέχει στο κράτος τη δυνατότητα κατάσχεσης μισθών και συντάξεων απευθείας από τα λογιστήρια των επιχειρήσεων και τα ασφαλιστικά ταμεία για τους συνταξιούχους και τραπεζικούς λογαριασμούς. Μέχρι σήμερα «ακατάσχετο» είναι το ποσό του μισθού και της σύνταξης μέχρι τα 1.000 ευρώ το μήνα. Με νέα διάταξη αναμένεται να προχωρήσουν στη συρρίκνωση του «ακατάσχετου» από τα 1.000 στα 600 ευρώ.

Κίνητρα στους «επενδυτές»

Το δικαίωμα των «επενδυτών» να χτίζουν πάνω στο κύμα και να «αξιοποιούν» τους αιγιαλούς και τις παραλίες στη βάση της μεγαλύτερης δυνατής επιχειρηματικής αξιοποίησης παρέχεται με το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο για τον «αιγιαλό και την παραλία» που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέχρι τα τέλη του 2013.

Πρόκειται για την ανάσυρση και επέκταση παλαιότερων σχεδιασμών, από προηγούμενες κυβερνήσεις, τόσο της ΝΔ όσο και του ΠΑΣΟΚ, ορισμένες από τις οποίες είχαν μείνει στα χαρτιά. Το σχέδιο αποσκοπεί στη μαζική εκχώρηση παραλιών, εκτάσεων, βραχονησίδων που τις προορίζουν για τη διαμόρφωση τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχειακών μονάδων κ.ά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αντιλαϊκό νομοθέτημα θα προβλέπει την επαναχάραξη του αιγιαλού και της παραλιακής ζώνης με κριτήρια - λάστιχο, ανάλογα με την περιοχή και κατά τρόπον που να ικανοποιεί τις νόρμες των υποψήφιων «επενδυτών».
Στόχος να κατοχυρώσουν το «δικαίωμα» των μελλοντικών «επενδυτών», που θα έχουν το «ελεύθερο» να χτίζουν κυριολεκτικά πάνω στο κύμα ή ακόμη και μέσα στη θάλασσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νομοσχέδιο θα προβλέπει την κατεδάφιση των αυθαιρέτων που βρίσκονται στον αιγιαλό, ή εναλλακτικά τη νομιμοποίησή τους έναντι «πολύ υψηλού τιμήματος».

Τα λαϊκά στρώματα πρέπει να σηκώσουν το μπόι στις κάθε είδους ορέξεις της συγκυβέρνησης, των ιμπεριαλιστικών Οργανισμών (ΕΕ - ΔΝΤ), των μονοπωλίων. Και μπορούμε και πρέπει να τους εμποδίσουμε, να αναπτύξουμε οργανωμένο κίνημα αντίστασης και λαϊκής ανυπακοής, που να αντιστοιχεί στη σημερινή κατάσταση, που να απαντά στο μέγεθος του πλήγματος που ετοιμάζονται να επιφέρουν.

Για να είναι αποτελεσματικό ένα τέτοιο κίνημα, πρέπει να κατατείνει στην ενίσχυση της Λαϊκής Συμμαχίας, με σαφή αντιμονοπωλιακά - αντικαπιταλιστικά χαρακτηριστικά, που θα ακυρώνουν κάθε προσπάθεια του αστικού συστήματος να ελιχθεί και να αξιοποιήσει εφεδρείες για να ξεγελάσει το λαό. Η λαϊκή εξουσία έχει τη δύναμη να λύσει μια και καλή τις σημερινές αγεφύρωτες αντιθέσεις, να κοινωνικοποιήσει τους βασικούς και συγκεντρωμένους κλάδους. Να αναπτύξει ολόπλευρα τις δραστηριότητες και τους κλάδους που αφορούν αποκλειστικά στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, χωρίς τους καπιταλιστές και τα κέρδη τους.